Athletic Dept Info

Photo Courtesy of BYU

3570 Timpview Dr
Provo, UT 84604
Phone: (801) 221-9720 ex. 3503

wendya@provo.edu

 

Assistant Athletic Director: Kim Davidson
3570 Timpview Dr
Provo, UT 84604
Phone: (801) 221-9720

kimda@provo.edu

 

Assistant Athletic Director: Junior Roberts
3570 Timpview Dr.
Provo, UT 84604
Phone: (801) 221-9720 ex.3517

philipr@provo.edu